Nieuws

 

Den Helder, 9 november 2022

Uitnodiging

Geacht lid van de ijsclub Den Helder,

Het bestuur van de ijsclub Den Helder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de

Algemene ledenvergadering

Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 16  november 2022 aanvang 19.30 uur.

Locatie: clubgebouw op de ijsbaan aan het Nieuwland.

De agenda is als volgt:

  • Opening en vaststellen van de agenda
  • Verslag/notulen ALV 2021
  • Stand van zaken rondom de ijsclub (Vz.)
  • Jaarverslag secretaris
  • Jaarverslag penningmeester
  • Verslag kascommissie (decharge verlening)
  • Contributie 2022/2023
  • Verkiezing nieuwe kascommissie
  • Rondvraag
  • Sluiting

 

Joop van Schie, voorzitter IJsclub Den Helder

Navolgende stukken liggen voorafgaande aan de vergadering ter inzage (kopieën zijn aanwezig)

-Resultaatrekening

-Balans

-verslag secretaris/penningmeester

-verslag ALV 2021