Nieuws

 

Den Helder, 2 december 2023

Algemene ledenvergadering

Deze vergadering is gehouden op woensdag 15  november 2023 aanvang 19.30 uur.

Locatie: clubgebouw op de ijsbaan aan het Nieuwland.

De agenda was als volgt:

  • Opening en vaststellen van de agenda
  • Verslag/notulen ALV 2022
  • Stand van zaken rondom de ijsclub (Vz.)
  • Jaarverslag secretaris
  • Jaarverslag penningmeester
  • Verslag kascommissie (decharge verlening)
  • Contributie 2023/2024
  • Verkiezing nieuwe kascommissie
  • Rondvraag
  • Sluiting

Belangrijk punt is dat de contributie wederom gelijk is gebleven aan voorgaande jaren. Door de gestegen kosten zijn wij echter genoodzaakt de dagentree voor niet leden te verhogen tot € 4.00

Joop van Schie, voorzitter IJsclub Den Helder