Nieuws

De onderstaande vergadering is natuurlijk al geweest. Desgewenst kunt u de stukken en besluiten opvragen bij de secretaris.

 

Uitnodiging

Geacht lid van de IJsclub Den Helder,

Het bestuur van de IJsclub Den Helder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de

Algemene ledenvergadering

Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag  17 november 2021 aanvang 19.30 uur.

Locatie: clubgebouw op de ijsbaan aan het Nieuwland.

De agenda is als volgt:

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Verslag/notulen ALV 2020
 3. Stand van zaken rondom de ijsclub (Vz.)
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie (decharge verlening)
 7. Contributie 2021/2022
 8. Verkiezing nieuwe kascommissie
 9. Diversen (WBTR)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Joop van Schie, voorzitter IJsclub Den Helder

Navolgende stukken liggen voorafgaande aan de vergadering ter inzage (kopieën zijn aanwezig)

– Resultaatrekening
– Balans
– verslag secretaris
– verslag penningmeester